Open main menu

Jirman ulla Doich (Deutsch) esa laenghwij mien spoken i' Doichland, kuntrii i' Urup.

Kuntrii a' Doichland laenghwij mien laenghwijEdit

Taedha kuntrii a' Doichland laenghwij es yuusEdit