Nikosia (Inglish: Nicosia) es t' kapitel a' t' Siipris. T' popyulashun a' 2012 wos 276,410 piopel.

Nikosia
Dis jiiografii artikal i' stub.
Yu ken hiiwp Wikkapedya b' adden t'et.